Πολιτική απορρήτου

DHI Θεσσαλονίκη (ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Στο παρόν εκτίθεται η πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία DHI Θεσσαλονίκη σχετικά με τις πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουμε κατά την συνεργασία μας και εξηγούνται οι σκοποί συλλογής και επεξεργασίας αυτών, αλλά και πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Ακόμη, σας παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι πληροφορίες και τα δεδομένα σας, διασφαλιζομένων πάντοτε του απορρήτου και εμπιστευτικότητας αυτών, λαμβανομένων όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία τους.

 

1. Εγγύηση ασφάλειας δεδομένων και εμπιστευτικότητας

H εταιρία DHI Θεσσαλονίκη συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον κανονισμό 2016/679 της ΕΕ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

 

2. Τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες, όπως εσείς μας τα δίνετε, με τη ρητή σας συγκατάθεση, όταν αναθέτετε μια εργασία στην Εταιρεία μας ή όταν βρίσκεστε σε επικοινωνία μαζί μας για την ανάθεση μιας εργασίας ή τη διερεύνηση συνεργασίας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται με κάθε νόμιμο τρόπο ( π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομείο, τηλεφωνικά, από τον ιστότοπό μας, προσωπικά κλπ) Μπορούν να αφορούν ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα, προσωπική κατάσταση, ηλεκτρονικές και ταχυδρομικές διευθύνσεις, έγγραφά σας που μας αποστέλλετε ή παραδίδετε κ.ά. Η απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας:

Οι σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα και πληροφορίες σας με τη συγκατάθεσή σας σχετίζονται με:

  • την παροχή υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία μας,
  • την ευχερή επικοινωνία μας,
  • την ενημέρωση αρχείου των παρασχεθεισών υπηρεσιών μας και των οικονομικών προσφορών μας,
  • την καθ’ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο συνεργασία μαζί σας, άμεση ή μελλοντική,
  • την ύπαρξη δυνατότητας μελλοντικής αναφοράς για επόμενη εξυπηρέτηση σας,
  • την ενημέρωση σας για νέα και υπηρεσίες της εταιρείας,
  • τη γενικότερη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας.

Επίσης, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα, ακόμη και χωρίς την συγκατάθεσή σας, εφόσον τούτο επιβάλλεται από επιβάλλεται από διάταξη νόμου (π.χ. φορολογική διάταξη) ή/και όταν αυτό προβλέπεται από σχετική σύμβασή μας.

Χρόνος τήρησης των δεδομένων στο αρχείο μας

Τα δεδομένα τηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο για τον σκοπό που συλλέχθηκαν χρόνο, ενώ διαγράφονται όταν δεν υφίσταται πλέον αυτός, εκτός εάν διάταξη νόμου επιβάλλει την διατήρησή τους. Πάντως, σε ουδεμία περίπτωση διατηρούνται δεδομένα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δέκα έτη από την ημερομηνία αρχικής συλλογής τους.

Κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Καθιστούμε διαθέσιμα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα σε στρατηγικούς εταίρους που συνεργάζονται μαζί μας για την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή μας βοηθούν να κάνουμε προώθηση σε πελάτες. Οι προσωπικές πληροφορίες θα κοινοποιούνται από εμάς στις εταιρείες αυτές με σκοπό την παροχή ή τη βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των διαφημίσεών μας. Δεν θα τα κοινοποιούμε σε τρίτους για τους δικούς τους διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς προηγούμενη ρητή συγκατάθεση από εσάς.

Πάροχοι υπηρεσιών

Κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες εξ ονόματός μας, όπως η φιλοξενία ιστοσελίδων, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προώθηση, χορηγία κληρώσεων, διαγωνισμών και άλλων προωθητικών ενεργειών, έλεγχοι, υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών, εκτέλεση παραγγελιών πελατών, ανάλυση δεδομένων, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πελατών, διεξαγωγή έρευνας πελατών και ερευνών ικανοποίησης καταναλωτών, καθώς και άλλες υπηρεσίες που συμβάλλουν στην πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Οι εταιρείες αυτές είναι υποχρεωμένες να προστατεύουν τα δεδομένα σας και ενδέχεται να έχουν την έδρα τους σε οποιοδήποτε μέρος δραστηριοποιούμαστε.

Συνδεδεμένες εταιρείες και επιχειρηματικές συναλλαγές

Ενδέχεται να κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε όλες τις συνδεδεμένες με τη DHI Global Europe LTD εταιρείες. Στην περίπτωση συγχώνευσης, αναδιοργάνωσης, εξαγοράς, κοινοπραξίας, εκχώρησης, δημιουργίας θυγατρικών εταιρειών, μεταβίβασης ή πώλησης ή διάθεσης του συνόλου ή οιουδήποτε τμήματος της επιχείρησής μας, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων πτώχευσης ή συναφών διαδικασιών, ενδέχεται να μεταφέρουμε οποιαδήποτε και όλα τα προσωπικά δεδομένα στους σχετικούς τρίτους.

3. Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για να εξασφαλισθεί ότι υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων σας, ενώ επικαιροποιούμε και βελτιώνουμε τις πρακτικές ασφαλείας μας. Πάντως, στην μη πιθανή περίπτωση που διαπιστωθεί διαρροή ή παραβίαση των δεδομένων μας, η DHI θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των Αρχών, ενώ αν εσείς διαπιστώσετε διαρροή των δεδομένων σας, πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα, εντός 24 ωρών από τότε που θα λάβετε γνώση.

4. Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης 

Δικαιούσθε πάντοτε, κατόπιν αιτήματος σας, να έχετε σαφή ενημέρωση και πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα που έχουμε για εσάς.

Δικαίωμα επεξεργασίας – διόρθωσης

Δικαιούσθε πάντοτε, κατόπιν αιτήματος σας, να έχετε σαφή ενημέρωση και πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα που έχουμε για εσάς.

Εχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, όπως και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν.

Δικαίωμα διαγραφής – «λήθης»

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, εάν δεν επιθυμείτε την περαιτέρω επεξεργασία τους, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε διάταξη νόμου (π.χ. φορολογική διάταξη).

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να κάνετε αίτηση και να ζητήσετε να περιορισθεί ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας, χωρίς δικαίωμα σε περαιτέρω επεξεργασία, τηρώντας μόνο όσα δεδομένα χρειάζεστε για μελλοντική αναφορά.

Δικαίωμα στη φορητότητα των  δεδομένων σας.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επίσης με αίτησή σας προς τη DHI, να ανακτήσετε και επαναχρησιμοποιήσετε ή προωθήσετε σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα, για σκοπούς και υπηρεσίες που εσείς επιλέγετε και υποδεικνύετε, πάντα με ασφαλή και ενδεδειγμένο τρόπο.

 

Όλα τα παραπάνω δικαιώματά σας, όπως επίσης και το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να τα ασκήσετε οποτεδήποτε, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο: info@dhithessaloniki.gr. Ακόμη, μπορείτε να αποστείλετε ταχυδρομικά το αίτημά σας στην DHI Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία μας είναι ο νόμιμος Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σας.

 

5. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα μπορεί να τροποποιείται ανά διαστήματα ως συνέπεια της συνεχούς προσπάθειάς μας να βελτιώνουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Επίσης, η πολιτική μας θα επικαιροποιείται κάθε φορά που αυτό καθίσταται αναγκαίο από νόμιμη διάταξη.

 

6. Τί γίνεται σε περίπτωση που επιλέξετε να μη μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας ή σε περίπτωση που την ανακαλέσετε

Σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αγίας Σοφίας 37, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 23

M. info@dhithessaloniki.gr

T. 2311 320 034

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων :

DHI gdpr@dhithessaloniki.gr

 

Η παροχή της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων σημαίνει γνώση και αποδοχή της παρούσας και των Γενικών Όρων Υπηρεσιών της DHI .

 

 

Στείλτε μας μήνυμα μέσω WhatsApp

Στείλτε μας μήνυμα μέσω WhatsApp